Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Bolkowa realizując uchwałę nr  LXIII/474/24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 lutego 2024 r. zaprasza mieszkańców Gminy Bolków do składania wniosków udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla podmiotów wymienionych w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie gminy Bolków, których miejscem stałego pobytu jest Gmina Bolków, zlokalizowanych na terenach nieobjętych zbiorowym systemem kanalizacji sanitarnej.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków nastąpi z dniem 26.03.2024 r.
 • Termin zakańczania naboru po wyczerpaniu środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Bolków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym..

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Uchwale nr LXIII/474/24 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 lutego 2024 r. 

1. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bolkowie biuro nr 9 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1,59-420 Bolków,

2. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich za dzień wpływu wniosku uważa się dzień i godzinę wpływu przesyłki do siedziby Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

3. Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

Musi być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego w załączniku do Uchwały nr  LXIII/474/24 Rady Miejskiej w Bolkowie, z dnia 29 lutego 2024 r. oraz zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale, tj.:

   • mapę poglądową z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków;
   • oświadczenie o braku zaległości w podatkach i opłatach lokalnych;
   • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków;
   • dokument świadczący o tym, że zamierzenie budowlane realizowane będzie zgodnie z ustawą Prawo budowlane (kopia dokonanego zgłoszenie robót potwierdzona przez Starostę wraz z informacją o braku sprzeciwu dla przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę lub uzyskanie pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę).
   • Zgłoszenie lub pozwolenie wodno – prawe na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o ile jest wymagane.

4. Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane według kolejności daty ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Bolkowie .

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udziela:

   • Karolina Cincio – tel. 75 74 13 215 w. 102,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

   • Magdalena Zieleniewicz- tel. 75 74 13 215 w. 104,

 e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Bolków www.bolkow.pl 

9. Wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest:

   • na stronie internetowej: www.bolkow.pl 
   • w pokoju nr 2  na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Bolkowie w godzinach pracy urzędu.

*Art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

     a) osób fizycznych,

     b) wspólnot mieszkaniowych,

     c) osób prawnych,

     d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.