Font size:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Monitoring miejski - klauzula RODO

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego miejsc publicznych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gmina Bolków z siedzibą w Bolkowie (59-420) przy ulicy Rynek 1.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane poprzez rejestrację i zapis obrazu z kamer systemu monitoringu, który jest realizowany w celu:

1.        zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy,

2.        ograniczenia zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

3.        wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,

4.        utrwalenie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem kradzieży oraz niszczenia mienia,

5.        przeciwdziałanie przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, w tym zwłaszcza o charakterze chuligańskim.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Bolków.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynoszący maksymalnie 60 dni od momentu utrwalenia obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Infolinia: 606-950-000

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Utrwalenia obrazu następuje automatycznie i jest realizowane całodobowo, dlatego przebywając w oznaczonym obszarze zostanie Pan/Pani objęty/a monitoringiem wizyjnym.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.