Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Sesja XXXII/2021

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2021 r.  (wtorek) o godz. 1000odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w siedzibie Centrum Kulturalno-Bibliotecznym Gminy Bolków przy ul. Szpitalnej 16 w Bolkowie.

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za I półrocze 2021 r.
7. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków za I półrocze 2021 r.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolków, w roku szkolnym 2021/2022
2) w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Bolków
3) w sprawie zaopiniowania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolków"
4) zmieniająca uchwałę nr XXXI/219/21 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolków na lata 2021-2026
5) zmieniająca uchwałę nr XXVIII/203/21 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolków
6) w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli dochodów i wydatkowania środków pozyskanych z wynajmowania pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie prywatnym przedsiębiorcom za III kwartały 2020 r.
7) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków
8) w sprawie zmiany budżetu na 2021 r.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Jacek Płaszewski

Materiały na sesję - LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.