Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych '2021

 

Burmistrz Bolkowa realizując uchwałę nr XVIII/127/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 1 kwietnia 2020 r. zaprasza mieszkańców Gminy Bolków do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej dla osób fizycznych zamieszkałych na terenach nieobjętych zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę.

 Rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych nastąpi z dniem 18.03.2021 r.

 • Termin zakańczania naboru do dnia 30.08.2021 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Uchwale nr  XVIII/127/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

1. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

  • drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres: Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków,
  • lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Bolkowie lub do skrzynki podawczej, zamieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego.

2. Dla wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich za dzień wpływu wniosku uważa się dzień i godzinę wpływu przesyłki do siedziby Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

3. Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

Musi być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego w załączniku do Uchwały nr XVIII/127/20 Rady Miejskiej w Bolkowie, z dnia 1 kwietnia 2020 r. zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale, tj.:

  • mapę poglądową z naniesioną lokalizacją studni;
  • oświadczenie o braku zaległości w podatkach i opłatach lokalnych;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni;
  • dokument świadczący o tym, że zamierzenie budowlane realizowane będzie zgodnie z ustawą Prawo budowlane (dokonane zgłoszenie robót / uzyskane pozwolenie na budowę - jeśli są wymagane), a w przypadku jeżeli głębokość studni przekracza 30 [m] zatwierdzoną przez Starostę Jaworskiego dokumentację hydrogeologiczną.

4. Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 30.09.2021 r.

5. Przy rozliczeniu wniosku wymagane będą wyniki badania wody pod względem jej przydatności do spożycia.

6. Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych za rok 2021 zostanie dokonane po wybudowaniu i uruchomieniu studni, w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udziela:

 • Mariola Kochowska - tel. 75 74 13 215 w. 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Żaneta Wilińska-Dziedzic – tel. 75 74 13 215 w. 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Bolków www.bolkow.pl oraz na fanpage BurmistrzBolkowa.

9. Wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest:

  • na stronie internetowej: bolkow.pl
  • w punkcie informacyjnym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Bolkowie w godzinach pracy urzędu.

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.