Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Burmistrz Bolkowa
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 na terenie gminy Bolków zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w sferze:

  1. Utrzymania obiektów sportowych oraz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej (zadanie nr 1),
  2. Dofinansowanie zawodów rowerowych i zajęć ruchowych na terenie Bazy Turystycznej Mysłów (zadanie nr 2),
  3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych (zadanie nr 3).

Szczegółowe informacje w zarządzeniu nr 7/2024