O G Ł O S Z E N I E
O  KONKURSIE  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ
Z  ZAKRESU  ZDROWIA PUBLICZNEGO

Burmistrz Bolkowa
ogłasza

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. na terenie gminy Bolków zadań z zakresu zdrowia publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Zadanie nr 1.

Realizacja profilaktycznych programów opiekuńczo-wychowawczych i psychoedukacyjnych w zakresie problemów alkoholowych wśród dzieci  i młodzieży szkolnej z terenu gminy Bolków.

Zadanie nr 2.

Realizacja profilaktycznych programów psychoedukacyjnych oraz wychowawczo-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Bolków zagrożonych narkomanią.

Szczegółowe informacje w zarządzeniu nr 8/2024