Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Gorzanowice

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)  w związku z uchwałą nr XXXIX/288/22 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 lutego  2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gorzanowice - obszar planistyczny 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 stycznia 2024 r. do 30 stycznia 2024 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie,  ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, (pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresem: https://umbolkow.bip.net.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się dnia 18 stycznia 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

  • Uwagi do wyłożonego projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w tym
  • Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bolkowa, na adres: Urząd Miejski w Bolkowie, Rynek 1, 59-420 Bolków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2024 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub elektronicznej skrzynki podawczej: (http://epuap.gov.pl adres skrytki: /30bv64uyir/SkrytkaESP).
  • Dyżur projektanta odbędzie się dnia 18 stycznia 2024 r., po zakończeniu dyskusji publicznej.
  • Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • W zakresie ochrony danych osobowych Burmistrz Bolkowa informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Miejskiego w Bolkowie jest dostępna jest na stronie http:umbolkow.bip.net.pl/?c=516

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.