Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 63/2022  BURMISTRZA BOLKOWA z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Podróżników i Odkrywców w Kaczorowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 63 ust 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Podróżników
i Odkrywców w Kaczorowie.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty i Promocji Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Bolków, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków.

LINK DO OGŁOSZENIA -> https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwBolkowie/document/830199/Zarz%C4%85dzenie-63_2022

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.