Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Sesja XLI

 

ZAWIADOMIENIE

 

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 1000 odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA przy ul. Niepodległości 10 w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.

2.   Powołanie Sekretarza obrad.

3.   Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.

4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza Bolkowa oraz złożonej korespondencji.

5.   Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.   Ocena działalności OSP na terenie gminy Bolków z uwzględnieniem działalności jednostek operacyjno-technicznych oraz wydatkowanie środków na poszczególne jednostki OSP.

7.   Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie za 2021 r. z uwzględnieniem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków za 2021 r.

8.   Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za 2021 r.

9.   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021.

10.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.

11.Interpelacje i zapytania.

12.Rozpatrzenie projektów uchwał:

1)   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

2)   w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bolkowie;

3)   w sprawie przyjęcia Programu ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r.;

4)   zmieniająca uchwałę w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej naprawy uchwał antysmogowych i programu powietrza do rozpatrzenia;

5)   w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych;

6)   w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2022 r.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały na sesję: LINK

 

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.