Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

OBWIESZCZENIE: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obrębu Wolbromek

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wolbromek

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, 2389)  w związku z uchwałą nr XXVII/190/21 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 lutego 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wolbromek  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 marca 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie,  ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, (pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej pod adresem: https://umbolkow.bip.net.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowieo  godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bolkowa, na adres: Urząd Miejski w Bolkowie,  ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2022 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub elektronicznej skrzynki podawczej: (http://epuap.gov.pl adres skrytki: /30bv64uyir/SkrytkaESP).

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W zakresie ochrony danych osobowych Burmistrz Bolkowa informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Miejskiego w Bolkowie dostępna jest na stronie http:umbolkow.bip.net.pl/?c=516

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.