Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

XXXIX/2022 Sesja Rady Miejskiej

RM.0002.39.2022

 

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 1000 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA przy ul. Niepodległości 10 w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
  2. Powołanie Sekretarza obrad.
  3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
  5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Ocena ładu i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Bolków za 2021 r. z uwzględnieniem efektów pracy dzielnicowych.
  7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za II półrocze 2021 r.
  8. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Bolków.
  9. Interpelacje i zapytania.
  10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Bolkowie,

3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Bolków za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Bolków lub inne uprawnione podmioty,

4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

5) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2022-2031.

6) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2022 r.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie obrad.

 

Materiały na sesję - LINK

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.