Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

OBWIESZCZENIE: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - SADY DOLNE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOLKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sady Dolne – obszar planistyczny 1

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, 2389)  w związku z uchwałą nr XXVIII/204/21 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 marca 2021r., z późniejszą zmianą wprowadzoną uchwałą nr XXXVI/266/21 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 21 grudnia 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sady Dolne – obszar planistyczny 1  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 24 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie, 
ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, (pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej pod adresem: https://umbolkow.bip.net.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 16 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bolkowa, na adres: Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2022 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
(email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub elektronicznej skrzynki podawczej: (http://epuap.gov.pl adres skrytki: /30bv64uyir/SkrytkaESP).

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W zakresie ochrony danych osobowych Burmistrz Bolkowa informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Miejskiego w Bolkowie jest dostępna jest na stronie http:umbolkow.bip.net.pl/?c=516

Załączniki:
Pobierz plik (obszar 1 obwieszczenie wyłożenie.pdf)obszar 1 obwieszczenie wyłożenie.pdf[ ]130 kB

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.