Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Nabór wniosków "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi"

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”, dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2022 roku.

Odnowa dolnośląskiej wsi

Termin naboru: 31 stycznia - 21 lutego 2022 roku.

Maksymalna kwota dofinasowania pojedynczego projektu może wynieść 8 000 zł. Wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 10 % całkowitej wartości zadania.

Minimalna wartość projektu wynosi 4 000 zł.

Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem (np. Stowarzyszenia, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich), których terenem działania jest Województwo Dolnośląskie.

Opisany w ofercie projekt zadania może być realizowany wyłącznie na obszarze miejscowości (sołectwa) formalnie zgłoszonej i uczestniczącej w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” z terenu Dolnego Śląska, która posiada „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi”, przyjętą przez Zebranie Wiejskie.

W ramach konkursu ofert przewidziane zostało udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie:

  • wykonania, aktualizacji, renowacji tablic informacyjnych (umiejscowionych na terenie wsi) opisujących tę miejscowość lub tzw. „witaczy” informujących o uczestnictwie sołectwa w inicjatywie „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”,
  • propagowania idei „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez wydanie materiałów promujących sołectwo,
  • zakup namiotów wystawienniczo-promocyjnych oraz niezbędnego do ich funkcjonowania podstawowego wyposażenia (stoły, krzesła, lady, witryny i regały wystawiennicze),
  • organizacji imprez tematycznych promujących inicjatywę „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” (festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe itd.) z wyłączeniem dożynek (powiatowych, gminnych, parafialnych, sołeckich),
  • organizacji warsztatów promujących uczestnictwo i funkcjonowanie w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”, jak również wpisujących się w jej główne założenia (warsztaty rękodzielnicze i rzemieślnicze – garncarskie, malarskie, serowarskie, wikliniarskie, kowalskie, artystyczne i kulturalne, architektoniczne i ładu przestrzennego, rzeźbiarskie, a także te dotyczące wyrobu produktów tradycyjnych i regionalnych),
  • realizacja zadań przyczyniających się do promocji idei „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”, polegających na tworzeniu miejsc rekreacji poprzez posadowienie obiektów małej architektury takich jak: wiaty, altany, grille, ławki, elementy placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np. porządkowanie i zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, w tym także nasadzenia krzewów i drzew oraz naprawa elementów małej architektury ).

Więcej informacji o naborze można uzyskać na stronie: https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/przedsiewziecia-promujace-idee-odnowy-wsi/

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.