Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

50 lat razem – To jest wyczyn! Zasłużyli na medal!

Burmistrz Bolkowa oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bolkowie serdecznie zapraszają pary małżeńskie obchodzące w 2022 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie odznaczeń i zorganizowanie uroczystości ich wręczenia.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.


Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.

Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w gminie Bolków, informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostaną niezwłocznie przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.