Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego parku miejskiego w Bolkowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, a w szczególności:

  • wykonanie na aktualnych mapach przeznaczonych do celów projektowych projektu budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowę i projektów wykonawczych dla inwestycji,
  • uzyskanie wypisów z rejestru gruntów oraz wykazu i zgód właścicieli gruntów w przypadku zmiany przebiegu sieci monitoringu względem Programu Funkcjonalno – Użytkowego,
  • dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień (branżowych i innych) potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (uzgodnienia z nadzorem archeologicznym, konserwatorem zabytków, pozwolenia wodno-prawne itp., dokonanie uzgodnień w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji),
  • uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych,
  • sporządzenie przedmiaru i kosztorysu oraz przekazanie po 1 egz. Zamawiającemu celem akceptacji przed rozpoczęciem robót budowlanych,
  • dokumentacja budowlano – wykonawcza winna być sporządzona w takiej ilości, jaka będzie potrzebna do realizacji procesu budowlanego, natomiast 1 egz. dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

2. Wybudowanie zaprojektowanej sieci monitoringu i uruchomienie jej,
3. Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, ziemnych oraz porządkowych końcowych, w tym uzupełnienia trawy oraz odtworzenia uszkodzonych nawierzchni.

Koszt: brutto: 84.249,99 zł
Termin: do dnia 30 czerwca 2015 roku

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.