Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Budowa zjazdu oraz utwardzenie terenu dz. nr 348/3 i dz. nr 593 obręb Kaczorów

Całkowita wartość zadania: 119.547,40 zł
Budżet Gminy Bolków: 119.547,40 zł

Zakres prac:
Budowa zjazdu z drogi gminnej, roboty rozbiórkowe zbiornika żelbetowego, wykonanie krawężników, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz schodów terenowych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót:

 • wykonanie wykopu na części przebiegu trasy drenażu oraz korytowanie pod płyty ażurowe,
 • położenie rur drenarskich o śr. 160 wraz ze studzienkami, wykonanie obsypki wraz z geowłókniną,
 • wykonanie podbudowy pod płyty ażurowe:
  • wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o gr.50 cm
  • wykonanie górnej warstwy podłoża gr. 25 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dwuwarstw. gr 30 cm
 • wbudowanie krawężników i obrzeży betonowych,
 • położenie płyt ażurowych na podsypce piaskowej oraz z kostki pełnej betonowej,
 • wykonanie schodów terenowych,
 • wykonanie ogrodzenia wys. 1,5 m,
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca: Usługi Montażowo – Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski, ul.Spacerowa 5A, 58-400 Kamienna Góra

Termin zakończenia zadania: 13 czerwca 2016 r.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.