Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 581, 582, 588/1 i 507/2 w Mysłowie, (0+000-0+324) [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.].

Całkowita wartość zadania: 245.466,23 zł
Budżet Gminy Bolków: 52.029,23 zł
Wnioskowana wysokość dotacji : 193.437,00 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,324 km

W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się:

  • wykonanie korytowania i wywóz urobku,
  • wzmocnienie istniejącego gruntu poprzez stabilizację cementem w ilości 15/kg m2,
  • warstwa odsączająca grubość 10 cm,
  • podbudowa z niesortu 0/63 warstwa dolna grubość 15 cm,
  • podbudowa z niesortu 0/31,5 warstwa górna grubość 8 cm,
  • warstwa wiążąca z masy min. – asfaltowej grubość 4 cm,
  • warstwa ścieralna z masy min. – asfaltowej grubość 4 cm.

Ponadto, zadanie obejmuje: wykarczowanie krzewów rosnących w pasie drogi, wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, odtworzenie rowów na długości 149 mb, oczyszczenie przepustu o śr. 1000 mm, remont dwóch przepustów o śr. 400 mm, oraz utwardzenie zatoki postojowej-mijanki.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. 59-400 Jawor,ul. Poniatowskiego 25

Termin zakończenia zadania: GRUDZIEŃ 2016 r.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.