Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Obwieszczenie Burmistrza dotyczące prac nad strategią

Bolków, 2 września 2021 roku

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOLKOWA

Na podstawie art. 48  ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.)
Burmistrz Bolkowa informuje o

odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021 – 2030”

Pełny tekst obwieszczenia - LINK

 

 

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.