Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Poziom RECYKLINGU

Osiągnięte przez Gminę Bolków w 2022 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wybranych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412)  gmina zobowiązana była osiągnąć wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 25 % wagowo za rok 2022. Osiągnięty przez Gminę Bolków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zebranych odpadów komunalnych wyniósł 29,32 %. W analizowanym roku w stosunku do roku ubiegłego poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wzrósł o 5,53 punkty procentowe.

Gminy zobowiązane są również do ograniczenia masy odbieranych z gospodarstw domowych odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. dla odpadów pochodzących z nieruchomości w Gminie Bolków w 2022 r. wyniósł 3,31%

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.