Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018, poz. 1454 ze zm.) albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Bolkowa określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Druki deklaracji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Druki archiwalne dostępnę są w BIP - LINK

 

Deklaracja przez internet

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać poprzez internet za pośrednictwem platformy ePUAP

Adres do usługi:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=4136&NoTheme=false&kartaId=102981

Aby przesłać prawidłowo deklarację postępuj według poniższych punktów:

1. Należy pobrać właściwy formularz o nazwie: „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" na dysk lokalny klikając przycisk po prawej stronie o nazwie „Przejdź do formularza”.

2. Następnie należy wypełnić deklarację zapisaną na komputerze.

3. Po prawidłowym wypełnieniu i zapisaniu na komputerze deklaracji należy nacisnąć przycisk „Przejdź do formularza” znajdujący się obok nazwy „Prześlij wypełnioną deklaracje”.

4. Wypełnić wniosek: a) w polu „Rodzaj pisma” wybrać rodzaj pisma „informacja” b) w polu „Tytuł pisma” wpisać „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

5. W polu tekst krótki opis oraz podpisać się i podać dane kontaktowe.

6. W polu „Załączniki” należy załączyć z dysku wypełnioną deklarację.

7. Formularz należy podpisać profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wprowadzeniem przez UM Bolków usługi płatności masowych przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer konta przypisany każdemu kontrahentowi.

Informacja o numerze konta jest udzielana w pok. nr 14, lub po numerem tel. 75 74 13 215 wew. 308

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.