Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

LXIII/2024 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 1000 odbędzie się LXIII Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej w Bolkowie przy ul. Niepodległości 10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LXIII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.

5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Ocena ładu i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Bolków zza 2023 r. z uwzględnieniem efektów pracy dzielnicowych.

7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za II półrocze 2023 r.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Bolków,

2) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków w 2024 r.,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Bolków,

4) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami,

5) w sprawie zmiany uchwały LVI/386/23 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych Bolków 1, Bolków 2 oraz Świny - edycja 2023 r.,

6) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bolków,

7) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2024-2033,

8) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2024 r.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: https://bolkow.esesja.pl/posiedzenie/0b10b623-175f-4

 

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.