Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

LXII/2024 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1200 odbędzie się LXII Sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXII sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 2. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Bolków na lata 2024-2027,
 3. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lipa na lata 2023-2030,
 4. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Bolków,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Rynek 32 w Bolkowie,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określania zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”,
 7. w sprawie opłaty targowej,
 8. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 9. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 10. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 11. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 12. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Bolków za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Bolków lub inne uprawnione podmioty,
 13. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP za wykonywanie określonych zadań oraz sposobu ustalenia ekwiwalentu,
 14. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2024-2033,
 15. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 r.
 1. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: https://bolkow.esesja.pl/posiedzenie/4ca7f387-9eaa-4

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.