Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

LXI/2023 Sesja Rady Miejskiej

RM.0002.61.2023

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1100 odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej w Bolkowie przy ul. Niepodległości 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie LXI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
  2. Powołanie Sekretarza obrad.
  3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
  5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Przedstawienie przez Burmistrza Bolkowa projektu budżetu Gminy na 2024 r.
  7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2024 r.
  8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  9. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej.
  10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2024 r.
  11. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2024 r.
  12. Interpelacje i zapytania.
  13. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2024-2033,

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bolków na lata 2024-2026,

3) w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2024 r.,

4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego elektrowni fotowoltaicznej w Sadach Górnych ,

5) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bolkowie na 2024 r.,

6) w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Bolkowie na I półrocze 2024 r.,

7) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.,

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby farm fotowoltaicznych na terenie gminy Bolków

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.