Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

LX/2023 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się LX Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej w Bolkowie przy ul. Niepodległości 10, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie LX Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat funkcjonowania oświaty w gminie Bolków z uwzględnieniem wyników nauczania za rok 2022/2023.
7. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie za III kwartały 2023 r.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 2. w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
 3. w sprawie zasad i trybu udzielania, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 4. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie,
 5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 6. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
 7. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określania zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole 
  i w domu",
 8. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Bolków na 2024 r. 
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego,
 9. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2023-2032,
 10. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2023 r.

10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.