Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

LVII/2023 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1100 odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej w Bolkowie przy ul. Niepodległości 10, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LVII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.

5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy Bolków.

7. Informacja na temat działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków   za I półrocze 2023 r.

8. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za I półrocze 2023 r.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,

2) w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bolków,

4) zmieniająca uchwałę nr XIV/102/19 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek oraz sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Bolkowie,

5) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jaworskiego,

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 247/8, obręb Sady Górne,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,

8) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2023-2032,

9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2023 rok.

11. Wolne wnioski i informacje.

Materiałna sesję: https://bolkow.esesja.pl/posiedzenie/c0583f5a-2384-4

 

12. Zakończenie obrad.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.