Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

LVI/2023 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 1200 odbędzie się LVI Sesja Rady Miejskiej w Bolkowie w Galerii Historyczno-Artystycznej w Bolkowie przy ul. Niepodległości 10, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie LVI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Bolków za 2022 r.
 7. Raport o stanie Gminy Bolków za 2022 r.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Bolków za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa wotum zaufania.
 10. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2022 r.:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2022 r.

2) informacja o stanie mienia Gminy Bolków za 2022 r.

3) sprawozdanie finansowe Gminy Bolków za 2022 r.

4) opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Bolkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2022 r.

5) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2022 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolków za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2022 r.
 2. Absolutorium dla Burmistrza Bolkowa:

1) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2022 r.

2) opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2022 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bolków za 2022 r.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Radzimowice na lata 2023-2028,

2) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,

3) w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bolkowie,

5) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bolków,

6) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2023-2032,

7) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2023 r.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.