Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

XLIX/2022 Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 listopada 2022 r.(wtorek) o godz. 1000 odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA przy ul. Niepodległości 10 w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.

5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja na temat funkcjonowania oświaty w gminie Bolków z uwzględnieniem wyników nauczania za rok 2021/2022.

7. Informacja na temat realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolków w 2021 r. oraz III kwartałach 2022 r.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bolkowie;

2) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie;

5) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLV/330/22 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sady Górne;

6) w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Bolków na 2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

7) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Bolków za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Bolków lub inne uprawnione podmioty;

8) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie;

9) w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie i nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Centrum Medyczne w Bolkowie;

10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolków na 2022.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.