Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

XLV/2022 Sesja Rady Miejskiej

 

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 1000 odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA przy ul. Niepodległości 10 w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za I półrocze 2022 r.
 7. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy Bolków.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sady Górne;
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jaworskiego;
  4. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków na lata 2022-2031;
  5. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

Materiał na sesję: https://bolkow.esesja.pl/posiedzenie/52b15fb2-300c-4

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.