Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

XLIV Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 800 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bolkowie:

 

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków;
  3.  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie;
  4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolków, w roku szkolnym 2022/2023;
 5. Zakończenie obrad.

 

Materiały na sesję: https://bolkow.esesja.pl/posiedzenie/d90abe4b-bf3d-4

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.