Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Sesja XLIII

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1300odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET Historia, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.

5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Bolków za 2021 r.

7. Raport o stanie Gminy Bolków za 2021 r.

8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Bolków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa wotum zaufania.

10. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2021 r.:

    1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.

    2) informacja o stanie mienia Gminy Bolków za 2021 r

    3) sprawozdania finansowe Gminy Bolków za 2021 r.

    4) opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.

    5) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bolków za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2021 r.

12. Absolutorium dla Burmistrza Bolkowa:

    1) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

    2) opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bolkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2022 r.;

    2) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

    3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bolków na lata 2022-2026;

    4) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

    5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW;

    6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sady Dolne – obszar planistyczny 1;

    7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wolbromek.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad.

 

Matyeriały na sesję - LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.