Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Sesja XXXV/2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 1000 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w sali Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA przy ul. Niepodległości 10 w Bolkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat funkcjonowania oświaty w gminie Bolków z uwzględnieniem wyników nauczania za rok 2020/2021.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja Burmistrza Bolkowa o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Bolków na 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kaczorowie;
  3. zmieniająca uchwałę nr XVI/114/20 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bolków jest organem prowadzącym;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie "Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej";
  5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego pry ul. Rynek 32 w Bolkowie;
  6. w sprawie określenia zasad, zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie;
  7. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  8. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa;
  9. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Bolkowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Bolków.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję: LINK

Jakość powietrza

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.